นวัตกรรมการผลิตสารสกัดจากหญ้าหวานของ Sugavia
  • 29 December 2020 at 11:06
  • 174
  • 0

 

นวัตกรรมการผลิตสารสกัดจากหญ้าหวานของ Sugavia

 

 

หญ้าหวานเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศของประเทศไทย โดยเฉพาะทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกษตรกรสามารถปลูกและดูแลง่าย การจัดการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวไม่ยุ่งยาก สารสกัดจากหญ้าหวานให้ความหวานมากกว่าน้ำตาลทราย 300 เท่า แต่ไม่ได้มีโครงสร้างทางเคมีที่อยู่ในรูปของน้ำตาลซูโครส ฟรุกโตส และไม่ให้พลังงาน จึงใช้ลดน้ำตาลในเลือด ลดความอ้วน นอกจากนั้นยังเสริมฮอร์โมนอินซูลินให้นำน้ำตาลไปใช้ ช่วยให้น้ำตาลในเลือดลดลงได้ จึงเหมาะสำหรับผู้เป็นเบาหวาน ผู้ต้องการลดความอ้วน และผู้ห่วงใยสุขภาพ สารสกัดจากหญ้าหวานมีความคงตัวสูงทั้งในตัวทำละลาย กรดอ่อน ด่างอ่อน และความร้อน จึงสามารถใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารได้ทุกประเภท ปัจจุบันมีการนำสารสกัดจากหญ้าหวานไปใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี่ หมากฝรั่ง ยาสีฟัน ฯลฯ ในต่างประเทศมีการอนุญาตให้ใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารทดแทนน้ำตาลไม่น้อยกว่า 30 ประเทศ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในส่วนของประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข ได้ศึกษาความปลอดภัยของหญ้าหวานในทุกๆ ด้านจนมั่นใจว่าปลอดภัยต่อคน จึงออกประกาศอนุญาตให้มีการผลิต และจำหน่ายหญ้าหวานในประเทศไทย นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๕ รายละเอียดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๖๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ เรื่อง สตีวิโอไซด์และอาหารที่มีส่วนผสมของสตีวิโอไซด์

 

               

 

บริษัท ซูกาเวีย จำกัด ถือกำเนิดขึ้นจากความตั้งใจของ ดร. เครือวัลย์ สมณะ กรรมการผู้จัดการบริษัท ที่ต้องการให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  โดยมุ่งมั่นที่จะผลักดันหญ้าหวานให้เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ สำหรับช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งผู้บริโภคจะมีทางเลือกในการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ ที่มาจากการรับประทานน้ำตาลและสารสังเคราะห์ได้เป็นอย่างดี โดยได้นำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตสารสกัดจากหญ้าหวานในทุกๆ ขั้นตอน ดังนี้

1)   การพัฒนาสายพันธุ์หญ้าหวาน โดยการรวบรวมสายพันธุ์หญ้าหวานทั้งในและต่างประเทศมาทำการศึกษา เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์หญ้าหวานที่เหมาะสม เจริญเติบโตได้ดีในสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ให้สารหวานและผลผลิตในปริมาณมาก แล้วนำมาปรับปรุงสายพันธุ์ให้มีคุณสมบัติที่ดียิ่งขึ้น

 

2)      การปลูกและเก็บผลผลิต มีการพัฒนาเทคนิคการขยายพันธุ์ตั้งแต่ระดับแปลง  การจัดรูปแบบแปลงปลูก  การเขตกรรม  การปรับปรุงดิน  และนำเทคโนโลยีการเกษตรในรูปแบบเกษตรปลอดสารพิษเข้ามาช่วยในการปลูก ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพในปริมาณสูง การพัฒนาวิธีการเก็บเกี่ยวใบและต้น รวมถึงการนำเครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม

 

3)   การผลิตสารสกัดจากหญ้าหวาน เริ่มต้นจากการอบใบหญ้าหวานให้แห้งด้วยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ควบคู่กับเชื้อเพลิงความร้อน จากนั้นนำความรู้พื้นฐานทางเคมีมาใช้ในการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนพัฒนาวิธีการสกัดสารจากหญ้าหวาน ได้สารสกัดที่มีความบริสุทธิ์สูง เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานอาหารสากล (CODEX) และได้รับใบอนุญาตผลิตอาหารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) (เลขที่ใบอนุญาตผลิตอาหาร 10-1-15455) รวมทั้งได้รับอนุสิทธิบัตรด้านกรรมวิธีการผลิตจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ (อนุสิทธิบัตรเลขที่ 6931)

 

4)      การพัฒนาผลิตภัณฑ์ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ

    เช่น รูปแบบผงแกรนูลบรรจุในซอง รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมต่อรูปแบบของผลิตภัณฑ์และการนำไปใช้ของผู้บริโภคโดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทุกๆท่าน

                                                                                     

บริษัท ซูกาเวีย จำกัด ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ในโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2555 ในฐานะเป็นผู้ที่มีผลงานในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์ ให้ไว้ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

 

และได้รับคัดเลือกจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้เป็น 1 ใน 10 สุดยอดธุรกิจนวัตกรรม

ประจำปี พ.ศ. 2556 ให้ไว้ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556

               

 

Graphics by: Sugavia's Graphic team

Story's Update by: MM @29-12-20